Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A DRESSIFY.HU WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓI, VÁSÁRLÓI ÉS LÁTOGATÓI

RÉSZÉRE

1. BEVEZETŐ
A dressify.hu (a továbbiakban: „Webáruház”) üzemeltetője, a GÁZSZER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 4243 Téglás, Kender u. 2., Fióktelep: 4034
Debrecen, Vámospércsi út 59., Képviseli: Pór Imre, Adószám: 11153906-2-09,
Cégjegyzékszám: 09-09-002915, Tel.: +36-30/741-5407, E-mail:
dressifyugyfelszolgalat@gmail.com, a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen Adatvédelmi
szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) közzétételével ismerteti az adatkezelésére
vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az
Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes
adatok biztonsága érdekében.
Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi
Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait! Az
Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az
érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.
Az Adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli
abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes
mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi
előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében
foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az
adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján
készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szól.
ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI
Az adatkezelő megnevezése: GÁZSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Az adatkezelő levelezési címe: 4243 Téglás, Kender u. 2
Az adatkezelő e-mail címe: dressifyugyfelszolgalat@gmail.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36-30/741-5407
Honlap: dressify.hu

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
„adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
„elektronikus kereskedelmi szolgáltatás”: olyan információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a
pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -,
szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése,
beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;
„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
„érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
3. FELHASZNÁLÓK KÖRE
Felhasználó az oldal látogatója, továbbá az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de
a Weblap szolgáltatásait igénybevevő, rendelést leadó, bármely meghatározott, személyes
adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes
személy.
4. AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI
Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes
adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az
alábbiakra:
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését
jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és
jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető
módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további
adatkezelés.
Adattakarékosság elve: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek
és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
Pontosság elve: A személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük;
minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie,
amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására
csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére megfelelően közérdekű

archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül
majd sor, a GDPR-ban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt
megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy
megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes
adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Elszámoltathatóság elve: Az adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
5. FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató/adatkezelő a weboldal
működtetése során a webáruház által kínált szolgáltatást nyújthasson az azt igénybe vevő
regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára, ideértve a megrendelés teljesítését, a
szállítást, hírlevél küldését, és minden, a webáruház által az adott időpontban kínált
szolgáltatást.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az egyes szolgáltatások esetében a jelen
Szabályzat szerint meghatározott.
Az adatkezelésben érintettek köre: A Weboldalon regisztráló felhasználók, a regisztráció
nélkül megrendelést leadó felhasználók, valamint a hírlevélre feliratkozó felhasználók.
Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz
igénybe kívánja venni a Weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok
megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás
elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes
funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
Az adatok megismerésére és kezelésére jogosultak: Személyes adatainak megismerésére és
kezelésére kizárólag az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó és ezek alkalmazottai jogosultak.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét
felhasználói cél, illetőleg az adatkezelés jogalapjának függvénye, a Szabályzatban
meghatározottak szerint.
Az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha
 az eredetileg kitűzött cél már megvalósult,
 a szerződés a felhasználó elállása folytán megszűnt,
 a felhasználó – a jogszabály alapján kötelező adatkezelés esetét kivéve – az
adatkezeléshez történő hozzájárulást visszavonja,
 kötelező adatkezelés esetén ha a jogszabály által előírt megőrzési idő eltelt.
Az adatkezelő jogosultságai:

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a jelen
Szabályzatban foglalt e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi
akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett személy kérheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az érintett pedig
az adataiban bekövetkező változásról haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezését
követő 15 napon belül köteles tájékoztatni az Adatkezelőt annak érdekében, hogy
tevékenysége továbbra is megfeleljen a jogszabályban és a jelen Szabályzatban foglalt
adatvédelmi irányelveknek.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy
az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,
amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Amennyiben jogszabály az adatok
megőrzésének kötelezettségét írja elő az Adatkezelő számára, úgy az adatok a jogszabály által
előírt megőrzési időn belül az adatkezelő kérése esetén sem törölhetők.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy
levélben.
Az érintett fenti jogainak gyakorlása esetén választása szerint postai úton vagy e-mailben kerül
tájékoztatásra.
Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Az érintett jogosultságai:
A tájékoztatás kéréshez való jog: Az érintett a jelen Szabályzatban foglalt elérhetőségeken
keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az érintett kérelmére az
Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az érintett által megadott e-mailes
vagy postai elérhetőségre tájékoztatást küld.
A helyesbítéshez való jog: Az érintett a jelen Szabályzatban foglalt elérhetőségeken keresztül
kérheti az Adatkezelőtől, hogy valamely adatát módosítsa. Erről az érintett kérelmére

haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik, melyről az érintett által megadott e-
mailes vagy postai elérhetőségre tájékoztatást küld.

A törléshez való jog: Az érintett a jelen Szabályzatban foglalt elérhetőségeken keresztül
kérheti az Adatkezelőtől adatainak törlését. Az érintett kérelmére az Adatkezelő ezt

haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, melyről az az érintett által megadott e-
mailes vagy postai elérhetőségre tájékoztatást küld.

A zároláshoz való jog: Az érintett a jelen Szabályzatban foglalt elérhetőségeken keresztül
kérheti az Adatkezelőtől adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által
megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére az Adatkezelő ezt

haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, melyről az az érintett által megadott e-
mailes vagy postai elérhetőségre tájékoztatást küld.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett a jelen Szabályzatban foglalt elérhetőségeken keresztül
tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az Adatkezelő megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és a döntéséről az indokok összefoglaló megjelölésével az érintetett
az általa megadott e-mailes vagy postai elérhetőségen tájékoztatja.
6. KAPCSOLATFELVÉTEL
Az adatkezelés célja: az érintett e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon
keresztül az Adatkezelőnek címzett megkeresésében foglaltakra történő válaszadás,
kapcsolattartás.
A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre: a Weboldalon regisztráló felhasználók, valamint az
adatkezelő felé megkereséssel élő személyek.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.
Az adatok törlése a megkeresésben foglaltak teljesítését követően, ezt megelőzően pedig az
adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.
Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A kezelt adatok köre: az érintett által a megkeresésben megadott adatok, kapcsolattartási
űrlapon történő megkeresés esetén az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma.
7. WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ
Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldalon regisztráló felhasználók.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg,
továbbá abban az esetben, ha az érintett a fiókját, illetőleg annak regisztrációját – és így a
kezelt személyes adatokat – törli.
Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó, valamint
alkalmazottaik.
Adatfeldolgozó: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., cégjegyzékszám: 09-09-020636)
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és
a kapcsolattartás miatt.
Kezelt adatok köre:
Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név/Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefonszám Azonosítás, kapcsolattartás.
Belépési jelszó Azonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a regisztrációkor a weboldalon található és
kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg, mely a jelen
Szabályzat felhasználó általi megismerésének és elfogadásának is minősül.
8. MEGRENDELÉS LEADÁSA
Az adatkezelés célja: a Weboldalon keresztül leadott megrendelések nyilvántartása és
teljesítése, a megrendelt termékek kiszállítása, a megrendelésekkel kapcsolatos
kapcsolattartás, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése. A felhasználó
megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja a kapcsolattartáshoz és számlázáshoz
szükséges, valamint jogszabály által megkövetelt adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: a számlázáshoz szükséges adatok vonatkozásában az adatkezelés
jogszabályi előíráson, míg az ezen felül megadni szükséges adatok vonatkozásában az érintett
hozzájárulásán alapul az adatkezelés.
Az adatkezelésben érintettek köre: a Weboldalon megrendelést leadó regisztrált és nem
regisztrált felhasználók.

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előíráson alapuló adatkezelés a jogszabályok – így
különösen, de nem kizárólagosan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény – mindenkor hatályos rendelkezései által előírt
időtartamig, míg a hozzájárulás alapján kezelt adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig
történik.
Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor, illetőleg a
megrendeléstől történő elállás esetén történik meg. A számlázási adatok törlése jogszabályi
előírás szerint, a jogszabály által előírt időtartam lejártát követően történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó, valamint
alkalmazottaik.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.
9. SZÁMLAKIÁLLÍTÁS
Az adatkezelés célja: elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként, vagy papír
alapú számla kiállítása és átadása a termékkel együtt.
Az adatkezelés jogalapja: a számlázáshoz szükséges adatok vonatkozásában az adatkezelés
jogszabályi előíráson, míg az ezen felül megadni szükséges adatok vonatkozásában az érintett
hozzájárulásán alapul az adatkezelés.
Az adatkezelésben érintettek köre: megrendelést leadó felhasználók.
Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előíráson alapuló adatkezelés a jogszabályok – így
különösen, de nem kizárólagosan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény – mindenkor hatályos rendelkezései által előírt
időtartamig, míg a hozzájárulás alapján kezelt adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig
történik.

Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor, illetőleg a
megrendeléstől történő elállás esetén történik meg. A számlázási adatok törlése jogszabályi
előírás szerint, a jogszabály által előírt időtartam lejártát követően történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó, valamint ezek
alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus, papír alapú számla esetén papír alapon.
Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Email Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Adószám/adóazonosító A vevő azonosítása, számla jogszabály szerinti

tartalommal történő kiállítása.

Számlaadatok A számla azonosítása, számla jogszabály szerinti

tartalommal történő kiállítása.

Számlakiállítás időpontja Technikai információs művelet, számla jogszabály

szerinti tartalommal történő kiállítása.

10. HÍRLEVÉL KÜLDÉS
Az adatkezelés célja: szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek,
információk, akciók, hírlevelek küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó felhasználók.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A
felhasználó a hozzájárulását a hírlevelet tartalmazó e-mailben található „Leiratkozás” linkre
kattintva is visszavonhatja.
Az adatok megismerésére jogosultak: az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó és alkalmazottaik.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Adatfeldolgozó: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., cégjegyzékszám: 09-09-020636)
Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, Kapcsolattartás
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet
IP cím Technikai információs művelet
11. AZ ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY
A személyes adatok feldolgozására jogosult személy az adatfeldolgozó (a továbbiakban:
„Adatfeldolgozó”). A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatfeldolgozó mindenkori
törvényes képviselője(i), alkalmazottai/megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az
adatfeldolgozó személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az
esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.
Az érintett a regisztrációval, valamint a rendelés leadásával elfogadja és tudomásul veszi, hogy
az egyes szolgáltatások (pl. számlázás, kiszállítás) teljesítéséhez szükséges adatai a szolgáltatás
teljesítése érdekében az egyes szolgáltatást biztosító adatfeldolgozó részére átadásra
kerülnek.
TÁRHELYSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG
Az adatfeldolgozó megnevezése: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/234-5012
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@shoprenter.hu
Az érintett által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az
adatokhoz csak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó, valamint alkalmazottaik férhetnek hozzá.
ONLINE FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG
Global Payments Europe online fizetés:
1.
Az adatfeldolgozó megnevezése: Global Payments Europe, s.r.o. Magyarországi FIóktelepe
Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: dpo@gpe.cz
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
megrendelés összegének online felületen keresztül történő kifizetésében. Ennek során az

Adatfeldolgozó részére a megrendelés azonosítója és összege, valamint név-előtag,
vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím,
bankkártyaszám első hat és utolsó négy számjegye, bankkártyája márkája kerül továbbításra.
Az adattovábbítás célja a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a
kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, illetve az adatok tárolása a tranzakciós
logokban a tranzakciós adatok kereskedő részére történő visszakereshetőségének biztosítása
céljából. A bankkártyás fizetés választásával az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a fenti adatai
az adatfeldolgozó felé továbbításra kerüljenek, valamint tranzakciós logokban tárolásra
kerüljenek a tranzakció visszakereshetősége érdekében.
Az Adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei a

https://gpnmerchant.com/hu/documents/Adatvedelmi_rendelet-
Global_Payments_Europe_s_r_o_1_9_2019.pdf linken érhetők el.

Webáruházunk a bankkártya adatokhoz nem fér hozzá és azokat nem tárolja.
2.
A fizetési felület elérése a BIG FISH Payment Gateway szolgáltatáson keresztül biztosított.
Ennek során a szolgáltató kizárólag a fizetési folyamat lebonyolításához szükséges személyes
adatokat továbbítja – a felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén – a fizetési felület felé, a
szolgáltató a banki adatokhoz, illetve a felhasználó egyéb személyes adataihoz nem fér hozzá.
Az adatfeldolgozó (adattovábbítást végző) megnevezése: BIG FISH Payment Services
Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatfeldolgozó (adattovábbítást végző) székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.
Az adatfeldolgozó (adattovábbítást végző) e-mail címe: paymentgateway@bigfish.hu
A bankkártyás fizetés választásával, valamint a Webáruház Vásárlási feltételeinek és
Adatvédelmi szabályzatának elfogadásával (a rendelés leadásakor a vonatkozó checkbox
kipipálásával) az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Webáruház által a Global Payments Europe,
s.r.o. Magyarországi Fióktelepe által működtetett fizetési felület részére a BIG FISH Payment
Services Kft. továbbítsa a fizetéshez szükséges (személyes) adatokat. A továbbított adatok
köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám,
e-mail cím, bankkártyaszám első hat és utolsó négy számjegye, bankkártyája márkája. Az
adattovábbítás célja: a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a
kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, illetve az adatok tárolása a tranzakciós
adatok kereskedő részére történő visszakereshetőségének biztosítása céljából.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
megrendelés összegének online felületen keresztül történő kifizetésében.
AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG
1.
Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai
Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a
telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően
haladéktalanul törli.

Az Adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei a https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-
tajekoztato linken érhetők el.

2.
Az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a
telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően
haladéktalanul törli.
Az Adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei a
https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_szabalyzat.pdf linken érhetők el.
HÍRLEVÉLKÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36-1/234-5012
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@shoprenter.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek
kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a
hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

Az Adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei a https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-
nyilatkozat/ linken érhetők el.

KÖNYVELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG
Az adatfeldolgozó megnevezése: Nánássy Dánielné
Az adatfeldolgozó székhelye: 4024 Debrecen Petőfi tér 17. 1e/10.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36305256360
Az adatfeldolgozó e-mail címe: merlegn@gmail.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
számlaviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és
címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének
megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

1. SÜTIK (COOKIE-K)
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie
betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap a felhasználó böngészőjének küld
el, azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és
közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a
látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem
alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni
azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó
eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb
időre tárolásra kerül a felhasználó számítógépén.
A cookie-k jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik.
A weboldal által használt cookie-k főbb jellemzői:
1. Szükséges cookie-k: a tárhelyszolgáltató, annak érdekében, hogy a Webáruház helyes
működését biztosítani tudja, cookie-k használatára van szükség. Azokat a sütiket
nevezzük szükségesnek, amelyek nélkül a webáruház nem tudna megfelelően
funkcionálni.
A szükséges cookie-k szabályozzák a következő funkciókat:
 a beléptető oldal megjelenjen-e újra vagy sem a látogatónak,
 a kívánságlistára tett termékek listáját,
 a bolt aktuális valutáját, amit a vásárló tud állítani,
 a bolt aktuális nyelvét, amit a vásárló tud állítani.
2. Statisztikai cookie-k: A statiszikai cookie-k információt gyűjtenek arról, hogyan
használják a látogatók a Webáruházat. Ezek a sütik nem tudják pontosan beazonosítani
a felhasználót. A statiszikai cookie-k által gyűjtött információk közé tartoznak az
oldalmegtekintések, a kattintások, a munkamenetek hossza, a látogatás időpontja,
stb.
3. Marketing cookie-k: A marketing cookie-k abban segítenek, hogy minél kellemesebb
böngészési élményt tudjon nyújtani a Webáruház a látogatói számára, többek között
személyre szabott ajánlatok és hirdetések megjelenítésével.
Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetőek a felhasználó számára.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor
törölje a böngészőkből.

Az adatkezelés célja: a weboldal, illetőleg a webáruház működtetése, többletszolgáltatás, a
látogatottság nyomon követése, a felhasználói élmény javítása, marketing célok
megvalósítása.
Az adatkezeléssel érintettek köre: a Weboldal látogatói, illetőleg a Webáruház felhasználói.
Az adatkezelés jogalapja: a szükséges és statisztikai célú sütik esetében a Weboldal, illetőleg
a Webáruház működtetésének szükségessége, míg a marketing sütik esetében a Webáruház,
illetőleg a Weboldal látogatójának vagy felhasználójának hozzájárulása. A felhasználó
hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül
szüksége van.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre a

https://support.shoprenter.hu/hc/hu/articles/360001395228-S%C3%BCtik-a-ShopRenteres-
web%C3%A1ruh%C3%A1zakban linken érhető el.

Az adatok megismerésére jogosult: Az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó, valamint
alkalmazottaik.
Harmadik fél (pl. Facebook) sütije esetében a harmadik fél is adatkezelőnek tekintendő. Ezek

részletesen a https://support.shoprenter.hu/hc/hu/articles/360001395228-S%C3%BCtik-a-
ShopRenteres-web%C3%A1ruh%C3%A1zakban linken érhetők el.

A Facebook cookie vonatkozásában a Facebook adatvédelmi irányelvei a https://hu-
hu.facebook.com/privacy/explanation linken érhetők el.

Az Instagram cookie vonatkozásában az Instagram adatvédelmi irányelvei a
https://help.instagram.com/519522125107875 linken érhetők el.
A Google Analytics cookie vonatkozásában a Google adatvédelmi irányelvei
a https://policies.google.com/privacy?hl=hu linken érhetők el.
Adatfeldolgozó: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., cégjegyzékszám: 09-09-020636)
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Az adatkezelés időtartama: a szükséges és statisztikai sütik a webáruház működtetéséhez

szükséges, a https://support.shoprenter.hu/hc/hu/articles/360001395228-S%C3%BCtik-a-
ShopRenteres-web%C3%A1ruh%C3%A1zakban linken megjelölt ideig, míg a marketing sütik

szintén a linken megjelölt ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek
kezelésre.
2. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és
elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik
személynek vagy személyeknek.
3. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés, probléma, vita
esetén a jelen Szabályzatban rögzített elérhetőségeken fordulhat az Adatkezelőhöz, illetve az
Adatfeldolgozóhoz az általa kezelt adatok tekintetében.
Amennyiben az érintett megítélése szerint a jogszerű állapot ennek ellenére, illetőleg ebben
az esetben nem állítható helyre, jogosult a hatósághoz fordulni az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36-1/391-1400
Fax: +36-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
webcím: https://naih.hu
4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet, GDPR).
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.).
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
Az elektronikus hírközlésről 2003. évi C. törvény.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.).
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályba lépésének időpontja: 2022.06.09.

Az adatkezelő a változtatás jogát fenntartja.

Keresés