Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Elállás Joga

 1. Elállási/Felmondási jog

 

 1. A Vevő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, kivéve egyedi termék esetén. Továbbá a fürdőruhák és fehérneműk kizárólag eredeti, bontatlan csomagolásban, érintetlen belső címkékkel, valamint használatra utaló jel hiányában válthatóak vissza. A maszk higiéniai okból nem váltható vissza.
 2. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ha a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján fogyasztónak minősül, akkor az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
 3. Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
 4. Az elállási jog, valamint a felmondási jog tartalmáról a 2. sz. melléklet tartalmaz tájékoztatást.

 

 1. A dressify.hu kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

 

 1. Ha a Vevő eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza.
 2. Fenntartjuk a jogot a termék adásvételére irányuló szerződés esetén az ellenszolgáltatás összegének visszatartására a mindaddig, ameddig a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Amennyiben ezek közül valamelyik megvalósul visszatartási jogunk megszűnik.

 

 1. A Vevő kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 

 1. Ha a Vevő eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a termék átvételére meghatalmazással rendelkező személynek átadni.
 2. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Vevőt egyéb költség nem terheli. A dressify.hu webáruház azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 3. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Vevő kártérítésre kötelezett, amennyiben eladó jegyzőkönyvben rögzített módon azt tapasztalja, hogy a visszaküldött áru nincs eredeti állapotban és megállapítható, hogy az okozott kár a vevőnek felróható okból következett be.
 4. Ha a Vevő elállási/felmondási jogával kíván élni, akkor a Vevő az erre vonatkozó szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles felénk a jelen Üzletszabályzat I. pontjában található telefonszámon jelezni, vagy a szintén jelen Üzletszabályzat I. pontjában található (elektronikus) levelezési címre eljuttatni.
 5. Írásban történő elállás esetén elegendő a szerződés 1. számú mellékletében található nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni.
 6. A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt jelzi felénk, vagy juttatja el hozzánk az elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

 1. Tulajdonjogi kikötés

 

 1. A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

 

 1. Megrendelés módosítása, törlése

 

 1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Vevő felé azonnal automatikus értesítést küldünk, melyben visszaigazoljuk a rendelés felvételének tényét. Ez az értesítés azonban nem minősül az Vevő és a dressify.hu között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a Vevőnek, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az illetékes munkatársunk felé.
 2. Amennyiben a Vevőhöz ez az automatikus visszaigazoló e-mail nem érkezik meg 48 órán belül, akkor a Vevő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
 3. A Vevőnek a rendelés teljesítésének megkezdéséig jogában áll a rendelését elektronikus úton visszavonni.
 4. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vevő e-mailben és/vagy telefonon (választásától függően) értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről. Ezt követően már csak személyesen, a “Vevőszolgálaton” vagy az “Elérhetőségek” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség a rendelés visszavonására
 5. A megrendelés utólagos módosítása kizárólag írásos formában, a megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel lehetséges.

 

 1. Kellékszavatosság

 

 1. A Vevő hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
 2. A Vevő választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Cégünk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  2. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.
 3. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Cégünk adott okot.
 4. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni.
 5. A Vevő a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti, azok ugyanis elévülnek, kivéve, ha a Vevő a Ptk. szabályai szerint fogyasztónak minősül, ebben az esetben ugyanis az elévülési idő két év.
 6. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást mi nyújtottuk. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58.  
 59. A termék hibája esetén Vevő – amennyiben fogyasztónak minősül – követelheti választása szerint közvetlenül a gyártótól vagy társaságunktól a termék hibájának kijavítását, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.
 60. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 61. Társaságunk a jogszabály alapján mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
 62. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
 63. A termékszavatosság tartalmára vonatkozóan a 3. sz. melléklet tartalmaz tájékoztatást.

 

 1. Jegyzőkönyvfelvétel

 

 1. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján, a letölthető jegyzőkönyv megtalálható a vásárlási feltételekben.
 2. Jegyzőkönyvet akkor kell felvenni, ha a Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a törvény szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt érvényesít.

 

 1. Panaszkezelés

 

 1. A dressify.hu és a Vevő a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. A Vevő a panaszát a jelen Üzletszabályzatban megjelölt elektronikus levelezési címen vagy postacímen teheti meg írásban. A panaszt ezt követően kivizsgáljuk, és ennek eredményéről legkésőbb 14 napon belül elektronikus üzenetben tájékoztatjuk a Vevőt.
 2. A Vevő az elektronikus üzenet kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni, a jelen pontban fentebb írt elektronikus levelezési vagy postacímen, amennyiben a tájékoztatásában írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés, a fogyasztó erre vonatkozó kérésének vállalkozó általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat.
 3. A fogyasztónak minősülő vevő panaszát benyújthatja az EU online vitarendezési platformján („ODR platform”) is, mely a http://ec.europa.eu/odr címen érhető el. Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. A platform az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform lehetővé teszi a fogyasztó számára kereskedővel való kapcsolatfelvételt, valamint azt, hogy a fogyasztó és a kereskedő megegyezzenek egy vitarendezési testület kiválasztásában, mely a vita békés rendezésében nyújt segítséget.

 

 1. A békéltető testületi eljárás

 

 1. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
 2. Vevő a vállalkozás székhelye szerint illetékes Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testülethez fordulhat, melynek elérhetőségei:

 

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím:

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

 1. Jogviták

 

 1. Amennyiben vevő nem minősül fogyasztónak, úgy esetleges jogvitáik elbírálására kikötik a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét, melynek kifejezetten alávetik magukat.
 2. Amennyiben vevő fogyasztónak minősül, úgy fogyasztó a szerződéses jogviszonyból eredő igényét a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítheti.

 

 1. Záró rendelkezések

 

 1. A dressify.hu internetes tartalma, a szövegekkel, grafikákkal, fényképekkel, animált fényképekkel, filmekkel, illusztrációkkal együtt a GÁZSZER Kft. tulajdonát képezik. Ezen tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Felhasználásuk kizárólag az GÁZSZER Kft. kifejezett engedélyével megengedett.
 2. Fenntartjuk a jogot, hogy az ÁSZF-et részben, vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsuk, a felhasználó értesítése mellett. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.
 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamit az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben foglalt rendelkezések irányadóak.
 4. A jótállás, a kellékszavatosság és a termékszavatosság tartalmára vonatkozóan a 3. sz. melléklet tartalmaz tájékoztatást.
 

 

1. számú melléklet

(2. sz. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez)

Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5


…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó bankszámlaszáma, a számlához tartozó név, és a bank neve (a visszatérítéshez szükséges):

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………....

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Kelt: ……………………………………………………………………………………………

3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

5 A megfelelő jelölendő

 

2. számú melléklet

Elállási/Felmondási jog

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; amennyiben több terméket vásárolt attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi; amennyiben több tételből vagy darabból álló terméket vásárolt, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: GÁZSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4034 Debrecen, Vámospércsi út 59.; dressifyugyfelszolgalat@gmail.com Ebből a célból felhasználhatja az 1. sz. mellékletben szereplő elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

Ön köteles számunkra a következő címre: 4034 Debrecen Vámospércsi út 59., a Gázszer Kft. számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Keresés